POZALEKCYJNE ZAJĘCIA SPORTOWE

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych Miasta Lublin,

Szanowni Państwo,

Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Województwa Lubelskiego na zlecenie Miasta Lublin została operatorem programu “Pozalekcyjne zajęcia sportowe” w szkołach i placówkach prowadzonych przez  Miasto Lublin. Program w całości sfinansowany jest ze środków Miasta Lublin.

W celu zachowania terminów w zakresie organizacji i realizacji programu, proszę Państwa uprzejmie o dostarczenie do OŚ AZS Woj. Lubelskiego (ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin) niżej wymienionych dokumentów z dostosowaniem  się do zaproponowanych przez nas terminów:

 1. „Wykaz nauczycieli realizujących zadanie” – termin dostarczenia do 5 września 2018 r.
 2. „Oświadczenie zleceniobiorcy/nauczyciela do umowy” – termin dostarczenia do 7 września 2018 r.
 3. „Umowa –zlecenie” termin dostarczenia do 10 września 2018 r.
 4. „Lista zbiorcza uczniów” termin dostarczenia do 10 września 2018 r.

W celu przyspieszenie całego procesu prosimy o wysłanie zeskanowanego dokumentu na adres mailowy sksy@azs.lublin.pl a następnie o dostarczenie oryginału dokumentu do siedziby Organizacji.

nowe-biuro-o-azs

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczniów.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 /679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L. z 2016 Nr 119, stron.1), zwanym dalej jako RODO, informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dziecka dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Pana prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana dziecka danych osobowych jest Szkoła, w której prowadzone są pozalekcyjne zajęcia sportowe.
 2. Dyrektor Szkoły wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez adres e-mail zamieszczony na stronie internetowej Szkoły.
 3. Pani/Pana dziecka dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  b) wypelnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  c) realizacji zawartych umów oraz porozumień (art 6 ust 1 lit b RODO),
  d) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art.6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Podstawa prawną przetwarzania Pani/Pana dziecka danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy lub udzielona przez Panią/Pana zgoda.
 5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Pani/Pana dziecka dane mogą zostać przekazane:
  a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  b) innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gmina Lublin przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Prezydent Miasta Lublin.
 7. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
 8. Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do danych osobowych,
  b) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
  c) prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie, informujemy, że w zakresie, w jakim Pani/Pana dziecka dane są przetwarzane na podstawie zgody, ma Pani prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
  d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana dziecka danych osobowych ze względu na Pani szczególną sytuację – w przypadkach, gdy przetwarzane są dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu,
  f) prawo do przenoszenia Pani/Pana dziecka danych osobowych tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych (prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody),
  g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 10. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art 6 ust 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Pna prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie – cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych nauczycieli.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Województwa Lubelskiego (dane adresowe: 20-609 Lublin, ul. Filaretów 44).
2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych drogą elektroniczną ( magdalena.frelas@azs.lublin.pl ) lub pisemnie na adres Administratora danych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
* wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
* wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
* realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa , zawarte umowy lub udzielona przez Panią/ Pana zgoda.
5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:
* organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
* innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Organizacją Środowiskową AZS Województwa Lubelskiego.
7. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
8. Pan/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
* prawo dostępu do danych osobowych,
* prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
* prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; informujemy, że w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
* prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
* prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuacje – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu,
* prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody,
* prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
10. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać